Management Solutions Smart Parking- VIETEK SMARTPARKING

Smart parking management system is a system that integrates advanced technology and modern equipment such as camera monitoring, vehicle access control by magnetic card system, plate number recognition … This solution minimizes risk of financial loss with high safety and increase management efficiency. Tùy chọn: Overview of smart car parking system – Vietek Traditional car…

CÔNG NGHỆ RFID

Công nghệ RFID là gì ? Những ứng dụng của công nghệ điện tử này. Radio Frequency Identification (RFID) là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến. Hai thiết bị này hoạt động thu phát sóng điện từ cùng tần số với nhau. Các tần số thường được sử dụng trong hệ…